Individuals

Mao Zedong

Chiang Kai-shek

Zhou Enlai

Sun Yat-sen

Empress Cixi

Yuan Shikai